نگرش ما
اگر لوکوربوزیه در سال1914 میلادی با ارائه ساختار دومینو، شیوه جدیدی برای زندگی‌ مردم یک جامعه ارائه داده است، آیا معمار معاصر می‌تواند زمینه (context) را به گونه‌ای دیگر تحت تاثیر قرار دهد؟ معمار همواره با مسائل بنیادین جامعه چون سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و تاریخ در گفتمان و تعامل بوده است. ما در استودیو معماران مادو در قالب یک تیم تلاش کرده‌ایم که با تمرین بر لایه‌های بنیادین معماری و شناخت ساختارهای موجودی که با آن روبرو هستیم، گونه‌هایی جدید را ارائه دهیم. مادو طی مطالعات جامع و کالبدی، مسئله پروژه را مطرح می‌کند و در ادامه با شناخت لایه‌های پنهان، رویکردی را برای پاسخ دادن به پروژه برمی‌گزیند. در این مسیر، گاهاً همسو و در مواردی نسبت به کنش‌های ضداجتماعی، سیاسی و پیش فرض‌های خاک خورده و ناکارآمد زمینه، رویکردی انتقادی برمی گزیند. مادو همچنین سعی بر آن دارد با گردهم آوردن شبکه ساختارمندی از معماران، کارفرمایان و سازندگان، در کنار متعهد بودن به دیسیپلین معماری، گفتگو و تعاملی سازنده برقرار کند. در این راستا تغییر ساختارهای صلب ذهنی، ایجاد آگاهی و بالا بردن سطح شناخت عمومی نسبت به امر معاصر از ارزش‌های قابل توجه گروه می‌باشد.